نرم افزار حسابداری جهش نوین
کمتر از 1 دقیقه پیش

نرم افزار حسابداری جهش نوین

نرم افزار حسابداری جهش نوین
امکانات ویژه نرم افزار حسابداری جهش
۱. دریافت اطلاعات سر فصل حساب ها از نرم افزار ها یی همچون Excel و ...
۲. دریافت اطلاعات اسناد حسابداری از نرم افزار ها یی همچون Excel و ...
۳. امکان استفاده از نرم افزار بصورت چند شرکتی و معرفی شرکت ها و نمایندگی های مختلف و انجام عملیات مختلف بصورت مجزا.
۴. امکان تبادل اطلاعات همچون سر فصل حساب ها و اسناد بین شرکت ها و نمایندگی های مختلف. (قابلیت چند شرکتی)
۵. امکان تهیه گزارشات ترکیبی و تجمیعی از چندین شرکت و یا نمایندگی. (قابلیت چند شرکتی)
۶. گزارش ساز حسابداری. (جهت ایجاد گزارش های مختلف همچون سود و زیان)
٧. گزارش ساز ۳ بعدی.
٨. گزارش تجزیه سنی. (وضغیت دریافتی و پرداختی فاکتورها، نسبت به اسناد حسابداری)
۹. تهیه صورت گردش کالا از اسناد حسابداری.
۱۰. تهیه گزارش صورت های مالی.
۱۱. امکان ارسال SMS از لیست بدهکاران و بستانکاران.
۱۲. امکان ارائه گزارشات بر روی تلفن های همراه هوشمند و تبلت (Android Service).
۱۳. امکان طراحی فرمت چاپی کلیه فرم ها و گزارشات در محیط Fast Report .

0
تهران
تهران
تقاطع فاطمی و کارگر-ساختمان 194
02122485485
ir.jaheshsoftware@gmail.com
http://www.jaheshsoft.com

آگهی های مرتبط :

Scroll