اخبار آموزش کامپیوتر

ثبت دامنه های اینترنتی فارسی از اردیبهشت 95

مدیرثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی گفت: ثبت دامنه های اینترنتی فارسی از مهمترین برنامه های این مجموعه در سال جاری است که تا پایان فروردین ماه 95 فعالیت اش آغاز می شود.
Scroll