شما می توانید دقیقا به مشکل خودرو خود پی برده و در صورت توانایی فنی و در اختیار داشتن ابزار مناسب، آنها را تعمیر و یا تعویض نمایید.